Lãi và lỗ chưa thực hiện là gì?

Lãi và lỗ là kết quả tất yếu của đầu tư. Mọi nhà đầu tư đều tìm kiếm lợi nhuận. Khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi thì có thể một danh mục đầu tư sẽ bị thua lỗ.

Lợi nhuận khi giá hiện tại của một tài sản tăng cao hơn giá mà nhà đầu tư đã trả. Ngược lại, thua lỗ có nghĩa là giá đã giảm kể từ khi khoản đầu tư được thực hiện. Tóm lại, lãi là sự gia tăng giá trị của một tài sản, thua lỗ là mất giá trị.

Cả lãi và lỗ đều có thể được chia thành hiện thực và chưa thực hiện. Các nhà đầu tư nhận ra một khoản lãi hoặc lỗ khi họ bán một tài sản, trừ khi giá thực tế khớp chính xác với những gì họ đã trả. Các khoản lãi và lỗ chưa thực hiện phản ánh những thay đổi về giá trị của một khoản đầu tư trước khi nó được bán.

Xử lý các khoản lãi chưa thực hiện

Giá trị của tài sản tài chính giao dịch trên thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Như lúc thị trường đó mở cửa giao dịch, ngay cả khi nhà đầu tư không làm gì cả.

Ví dụ: nếu bạn mua cổ phiếu với giá 30 đô la một cổ phiếu và giá niêm yết gần đây nhất là 42 đô la. Bạn đang có lãi chưa thực hiện là 12 đô la một cổ phiếu. Bạn có thể nhận được khoản lãi đó nếu bán cổ phiếu với giá 42 đô la một cổ phiếu. Nếu không, lợi nhuận của bạn sẽ tiếp tục dao động theo giá cổ phiếu.

Xử lý các khoản lỗ chưa thực hiện

Một khoản lỗ thực tế là trái ngược với một khoản lãi thực tế. Nó xảy ra khi một tài sản được bán với giá thấp hơn giá mua của nó. Vì vậy, nếu bạn mua một cổ phiếu với giá 50 đô la. Nhưng cuối cùng lại bán nó với giá 35 đô la, thì bạn đã lỗ 15 đô la.

Tương tự, khoản lỗ chưa thực hiện đối lập với khoản lãi chưa thực hiện. Nó xảy ra khi giá của một khoản đầu tư hiện tại giảm xuống dưới giá mua của nó. Khoản lỗ vẫn chưa được thực hiện cho đến khi khoản đầu tư được bán. Tại thời điểm đó, nó sẽ được thực hiện.

Đánh giá hậu quả thuế

Không có ý nghĩa thuế ngay lập tức liên quan đến lãi và lỗ chưa thực hiện. Cho đến khi một khoản đầu tư được bán, hiệu suất của nó không được báo cáo cho Sở Thuế. Và không ảnh hưởng đến khoản nợ thuế của nhà đầu tư.

Đồng thời, việc tính toán các khoản lãi (hoặc lỗ) chưa thực hiện của bạn trong tài khoản đầu tư chịu thuế là điều cần thiết để tìm ra hậu quả về thuế của việc bán hàng. Bởi vì, khoản lỗ vốn đã thực hiện có thể bù đắp khoản lãi vốn chịu thuế. Và, ở một mức độ hạn chế, thu nhập chịu thuế thông thường, nhiều nhà đầu tư cố gắng tính thời gian bán tài sản theo cách giảm thiểu hóa đơn thuế của họ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *