Thử nghiệm hỏi ChatGPT(OpenAI) tạo trang đăng ký account bằng ReactJS

Đây là kết quả hỏi ChatGPT(OpenAI) tạo trang đăng ký account bằng ReactJS

Nhiều người lo lắng việc AI có thể lấy đi công việc của mình, đây là 1 thử nghiệm xem AI có đủ tinh vi để có thể thay thế được con người hay không? Ít nhất trong lĩnh vực lập trình. Thử nghiệm tạo một trang web responsive với chức năng create account bằng ReactJS.

Đặt câu hỏi cho ChatGPT
Đặt câu hỏi cho ChatGPT: “tạo một trang web responsive với chức năng create account bằng ReactJS”

Và câu trả lời nhận được như sau:

Để tạo một trang web responsive với chức năng create account bằng ReactJS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt NodeJS và create-react-app:
 • Trước tiên, bạn cần cài đặt NodeJS trên máy tính của mình. Bạn có thể tải và cài đặt NodeJS từ trang web chính thức của nó tại địa chỉ https://nodejs.org/.
 • Sau khi cài đặt xong NodeJS, bạn có thể sử dụng lệnh npm install -g create-react-app để cài đặt create-react-app, một công cụ hỗ trợ tạo một dự án ReactJS mới một cách dễ dàng.
 1. Tạo dự án ReactJS mới:
 • Sử dụng lệnh create-react-app <tên-dự-án> để tạo một dự án ReactJS mới. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh create-react-app my-app để tạo một dự án ReactJS có tên là “my-app”.
 1. Chỉnh sửa giao diện trang web:
 • Sau khi tạo dự án thành công, bạn sẽ thấy có một số tệp và thư mục được tạo ra trong thư mục dự án của bạn. Trong đó, thư mục src là nơi chứa các tệp mã nguồn của trang web của bạn.
 • Bạn có thể chỉnh sửa các tệp trong thư m
Cần gõ thêm câu lệnh continue yêu cầu tiếp khi chat dừng mà chưa xong:

continue

 1. Tạo trang đăng ký:
 • Để tạo trang đăng ký, bạn có thể tạo một component ReactJS mới trong thư mục src của dự án. Tên component có thể là SignupPage hoặc tên khác theo ý bạn.
 • Trong component này, bạn có thể sử dụng các thành phần HTML như form, input và button để tạo một trang đăng ký với các trường nhập thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và email.
 • Bạn có thể sử dụng các event như onSubmitonChange để xử lý việc submit form và lấy dữ liệu từ các trường nhập.
 1. Gửi dữ liệu đăng ký lên server:
 • Sau khi người dùng nhập xong thông tin và submit form, bạn có thể sử dụng các phương thức HTTP như POST để gửi dữ liệu đăng ký lên server.
 • Bạn có thể sử dụng thư viện axios hoặc fetch để gửi request lên server. Ví dụ, với axios, bạn có thể sử dụng cú pháp sau để gửi dữ liệu đăng ký lên server:
Copy codeaxios.post('/api/signup', data)
 .then(res => {
  // xử lý khi gửi dữ liệu thành công
 })
 .catch(err => {
  // xử lý lỗi khi gửi dữ liệu thất bại
 });
 1. X
Có lỗi không ghi ra bước 6.

continue

 1. Hiển thị thông báo kết quả đăng ký:
 • Sau khi gửi dữ liệu đăng ký lên server và nhận được phản hồi, bạn có thể hiển thị thông báo cho người dùng biết kết quả đăng ký.
 • Bạn có thể sử dụng các thành phần như alert hoặc modal để hiển thị thông báo. Ví dụ, nếu đăng ký thành công, bạn có thể hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” và ngược lại nếu đăng ký thất bại, bạn có thể hiển thị thông báo “Tên đăng nhập đã tồn tại”.
 1. Tạo trang đăng nhập:
 • Sau khi hoàn tất trang đăng ký, bạn có thể tạo trang đăng nhập tương tự như trang đăng ký, với các trường nhập tên đăng nhập và mật khẩu, và sử dụng các phương thức HTTP như POST để gửi dữ liệu đăng nhập lên server và xử lý kết quả đăng nhập.
 1. Tạo trang quản lý tài khoản:
 • Cuối cùng, bạn có thể tạo trang quản lý tài khoản cho người dùng đăng nhập. Trang này có thể cho phép người dùng thay đổ

continue

 1. Tối ưu hóa trang web cho các thiết bị khác nhau:
 • Để tạo một trang web responsive, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật như media queries và flexbox để tối ưu giao diện cho các thiết bị khác nhau.
 • Với media queries, bạn có thể chỉ định các luật cho các kích cỡ màn hình khác nhau và áp dụng các thuộc tính khác nhau cho từng kích cỡ. Ví dụ, bạn có thể chỉ định rằng nếu kích cỡ màn hình lớn hơn 768px, thì thay đổi cách hiển thị của các thành phần trên trang.
 • Với flexbox, bạn có thể sử dụng các thuộc tính như flex-direction, justify-contentalign-items để điều chỉnh cách hiển thị các thành phần trên trang theo tỷ lệ và vị trí khác nhau.

Chúc bạn thành công trong việc tạo một trang web responsive với chức năng create account bằng ReactJS!

tôi cần đoạn code mẫu bằng ReactJS cho chức năng tạo account hỗ trợ responsive.

Đây là một đoạn code mẫu sử dụng ReactJS để tạo trang đăng ký với chức năng tạo tài khoản mới và hiển thị thông báo kết quả đăng ký. Đoạn code này sử dụng axios để gửi dữ liệu đăng ký lên server và hiển thị thông báo kết quả đăng ký bằng cách sử dụng component Alert từ thư viện react-bootstrap.

Copy codeimport React, { useState } from 'react';
import { Form, Button, Alert } from 'react-bootstrap';
import axios from 'axios';

function SignupPage() {
 const [username, setUsername] = useState('');
 const [password, setPassword] = useState('');
 const [email, setEmail] = useState('');
 const [showAlert, setShowAlert] = useState(false);
 const [alertMessage, setAlertMessage] = useState('');
 const [alertVariant, setAlertVariant] = useState('success');

 const handleSubmit = e => {
  e.preventDefault();

  const data = {
   username,
   password,
   email
  };

  axios.post('/api/signup', data)
   .then(res => {
    setShowAlert(true);
    setAlertMessage('Đăng ký thành công');
    setAlertVariant('success');
   })
   .catch(err => {
    setShowAlert(true);
    setAlertMessage('Tên đăng nhập đã tồn tại');
    setAlertVariant('danger');
   });
 }

 return (
  <div className="signup-page">
   <h1>Đăng ký tài khoản</h1>
   { showAlert && 
    <Alert variant={alertVariant} onClose={() => setShowAlert(false)} dismissible>
     {alertMessage}
    </Alert>
   }
   <Form onSubmit={handleSubmit}>
    <Form.Group controlId="formUsername">
     <Form.Label>Tên đăng nhập</Form.Label>
     <Form.Control type="text" value={username} onChange={e => setUsername(e.target.value)} />
    </Form.Group>
    <Form.Group controlId="formPassword">
     <Form.Label>Mật khẩu
Code mẫu được sinh ra.

continue

Copy code<Form.Group controlId="formEmail">
     <Form.Label>Email</Form.Label>
     <Form.Control type="email" value={email} onChange={e => setEmail(e.target.value)} />
    </Form.Group>
    <Button variant="primary" type="submit">
     Đăng ký
    </Button>
   </Form>
  </div>
 );
}

export default SignupPage;

Để tạo trang đăng nhập tương tự, bạn có thể sử dụng cùng các component và cú pháp trên, chỉ cần thay đổi URL gửi request đến và thông báo kết quả đăng nhập tương ứng.

Để tạo

continue

Để tạo trang quản lý tài khoản, bạn có thể tạo một component mới và sử dụng các thành phần như form, input và button để cho phép người dùng thay đổi thông tin tài khoản của họ. Bạn cũng có thể sử dụng axios hoặc fetch để gửi request lên server và cập nhật thông tin tài khoản mới.

Ví dụ, đây là một đoạn code mẫu cho trang quản lý tài khoản với chức năng thay đổi mật khẩu:

Copy codeimport React, { useState } from 'react';
import { Form, Button, Alert } from 'react-bootstrap';
import axios from 'axios';

function AccountPage() {
 const [password, setPassword] = useState('');
 const [newPassword, setNewPassword] = useState('');
 const [confirmPassword, setConfirmPassword] = useState('');
 const [showAlert, setShowAlert] = useState(false);
 const [alertMessage, setAlertMessage] = useState('');
 const [alertVariant, setAlertVariant] = useState('success');

 const handleSubmit = e => {
  e.preventDefault();

  if (newPassword !== confirmPassword) {
   setShowAlert(true);
   setAlertMessage('Xác nhận mật khẩu không khớp');
   setAlertVariant('danger');
   return;
  }

  const data = {
   password,
   newPassword
  };

  axios.post('/api/change-password', data)
   .then(res => {
    setShowAlert(true);
    setAlertMessage('Đổi mật khẩu thành công');
    setAlertVariant('success');
   })
   .catch(err => {
    setShowAlert(true);
    setAlertMessage('Mật khẩu cũ không đúng');
    setAlertVariant('danger');
   });
 }

 return (
  <div className="account-page">
   <h1>Quản lý tài khoản</h1>
   { showAlert && 
    <Alert variant={alertVariant} on
Code và code.

continue

Copy code<Form onSubmit={handleSubmit}>
    <Form.Group controlId="formPassword">
     <Form.Label>Mật khẩu cũ</Form.Label>
     <Form.Control type="password" value={password} onChange={e => setPassword(e.target.value)} />
    </Form.Group>
    <Form.Group controlId="formNewPassword">
     <Form.Label>Mật khẩu mới</Form.Label>
     <Form.Control type="password" value={newPassword} onChange={e => setNewPassword(e.target.value)} />
    </Form.Group>
    <Form.Group controlId="formConfirmPassword">
     <Form.Label>Xác nhận mật khẩu mới</Form.Label>
     <Form.Control type="password" value={confirmPassword} onChange={e => setConfirmPassword(e.target.value)} />
    </Form.Group>
    <Button variant="primary" type="submit">
     Đổi mật khẩu
    </Button>
   </Form>
  </div>
 );
}

export default AccountPage;

Để tạo một trang web responsive, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật như media queries và flexbox để điều chỉnh giao diện cho các kích cỡ màn hình khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng thư viện như Bootstrap hoặc Material-UI để giúp việc tạo trang web responsive trở nên dễ dàng hơn.

Mong rằng đoạn code mẫu và hướng dẫn trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo một trang web responsive với chức năng create account bằng ReactJS. Chúc bạn thành công!

tạo trang đăng nhập bằng reactjs

Đây là một đoạn code mẫu sử dụng ReactJS để tạo trang đăng nhập với chức năng đăng nhập và hiển thị thông báo kết quả đăng nhập. Đoạn code này sử dụng axios để gửi dữ liệu đăng nhập lên server và hiển thị thông báo kết quả đăng nhập bằng cách sử dụng component Alert từ thư viện react-bootstrap.

Copy codeimport React, { useState } from 'react';
import { Form, Button, Alert } from 'react-bootstrap';
import axios from 'axios';

function LoginPage() {
 const [username, setUsername] = useState('');
 const [password, setPassword] = useState('');
 const [showAlert, setShowAlert] = useState(false);
 const [alertMessage, setAlertMessage] = useState('');
 const [alertVariant, setAlertVariant] = useState('success');

 const handleSubmit = e => {
  e.preventDefault();

  const data = {
   username,
   password
  };

  axios.post('/api/login', data)
   .then(

continue

Copy code.then(res => {
    setShowAlert(true);
    setAlertMessage('Đăng nhập thành công');
    setAlertVariant('success');
   })
   .catch(err => {
    setShowAlert(true);
    setAlertMessage('Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng');
    setAlertVariant('danger');
   });
 }

 return (
  <div className="login-page">
   <h1>Đăng nhập</h1>
   { showAlert && 
    <Alert variant={alertVariant} onClose={() => setShowAlert(false)} dismissible>
     {alertMessage}
    </Alert>
   }
   <Form onSubmit={handleSubmit}>
    <Form.Group controlId="formUsername">
     <Form.Label>Tên đăng nhập</Form.Label>
     <Form.Control type="text" value={username} onChange={e => setUsername(e.target.value)} />
    </Form.Group>
    <Form.Group controlId="formPassword">
     <Form.Label>Mật khẩu</Form.Label>
     <Form.Control type="password" value={password} onChange={e => setPassword(e.target.value)} />
    </Form.Group>
    <Button variant="primary" type="submit">
     Đăng nhập

continue

Copy code    </Button>
   </Form>
  </div>
 );
}

export default LoginPage;

Để tạo trang đăng ký tương tự, bạn có thể sử dụng cùng các component và cú pháp trên, chỉ cần thay đổi URL gửi request đến và thông báo kết quả đăng ký tương ứng.

Để tạo một trang web responsive, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật như media queries và flexbox để điều chỉnh giao diện cho các kích cỡ màn hình khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng thư viện như Bootstrap hoặc Material-UI để giúp việc tạo trang web responsive trở nên dễ dàng hơn.

Mong rằng đoạn code mẫu trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo một trang đăng nhập bằng ReactJS. Chúc bạn thành công!Regenerate response

Với code được sinh ra bởi AI thì vẫn còn nhiều việc phải làm cho lập trình viên. Yên tâm bạn sẽ không thất nghiệp đâu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *