sql

SQL là gì? (Hướng dẫn đơn giản về SQL) – Phần I

Định nghĩa

SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn dùng để lưu trữ, biến đổi và lấy dữ liệu trong database.

SQL là viết tắt của từ Structured Query Language, nghĩa là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.

Các bạn cần phân biệt rõ ràng giữa:

  • Cơ sở dữ liệu (database) là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc
  • Truy vấn cơ sở dữ liệu là việc thực thi lọc và đọc dữ liệu

Tại sao sử dụng SQL?

SQL rất phổ biến vì những lợi thế sau:

  • Cho phép người dùng truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Cho phép người dùng mô tả dữ liệu.
  • Cho phép người dùng định nghĩa và chỉnh sửa dữ liệu trong database.
  • Có thể nhúng code SQL vào trong những ngôn ngữ lập trình khác thông qua modules, libraries và pre-compilers.
  • Người dùng có thể tạo hoặc xóa cơ sơ dữ liệu cũng như bảng dữ liệu.
  • Có thể tạo view (bảng chỉ được đọc một số dữ liệu qui định trước), stored procedure (qui trình lưu dữ liệu), functions trong database.
  • Phân quyền cho từng table, procedures và views.

Câu lệnh SQL thường dùng

Những câu lệnh SQL tiêu chuẩn để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ là CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và DROP. Những câu lệnh này có thể được nhóm lại thành từng nhóm theo tác vụ

DDL (Data Definition Language)

  Command & Description
1 CREATE
Tạo bảng mới, tạo view của bảng hoặc đối tượng mới trong database.
2 ALTER
Chỉnh sửa đối tượng bảng đã có sẵn, như table.
3 DROP
Xóa toàn bộ dữ liệu của bảng, view của một bảng hoặc đối tượng khác trong database.
DDL

DML – Data Manipulation Language

  Command & Description
1 SELECT
Lấy dữ liệu lưu trữ từ một hoặc nhiều bảng.
2 INSERT
Thêm dữ liệu lưu trữ.
3 UPDATE
Chỉnh sửa dữ liệu lưu trữ.
4 DELETE
Xóa dữ liệu lưu trữ.
DML

DCL – Data Control Language

  Command & Description
1 GRANT
Cấp quyền truy cập cho user.
2 REVOKE
Lấy lại (xóa bỏ) quyền truy cập từ user.
DCL

Tổng kết

Bài viết này bạn đã học được một số các câu command cũng như nắm được định nghĩa cơ bản và mục đích sử dụng của SQL

Ở phần tiếp theo mình sẽ tổng hợp thêm về những kiểu dữ liệu trong database cũng như một số quy luật khi sử dụng ngôn ngữ này.

Hy vọng bạn đọc cảm thấy hay và cho mình thêm nhiều tương tác để làm động lực viết những phần tiếp theo nhé!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *