Làm quen CRUD với Laravel

Làm quen CRUD

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm quen với các thao tác Create, Read, Update, Delete trong Laravel.

Trước tiên, chúng ta phải cài đặt Laravel với câu lệnh sau:

composer create-project laravel/laravel example-app

 

Sau đó vào file .env trong thư mục vừa tạo (example-app) thêm thông tin database. Ở đây mình dùng pgsql:

Your database configuration
Tiếp theo, bạn phải thêm những table cần thiết vào database để sử dụng, dùng câu lệnh migrate của Laravel:

php artisan migrate

Kiểm tra trong database với PgAdmin, ta sẽ thấy những table cần thiết:

Tables in database
Bước tiếp theo, ta tạo route trong file “routes/web.php” và controller User:

use App\Http\Controllers\UserController;

Route::resource(‘users’, UserController::class);

php artisan make:controller UserController –resource –model=User

Sau đó, thêm những đoạn code sau (để thực hiện các thao tác CRUD) vào file “app/Http/Controllers/UserController.php“:

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
  
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
 
class UserController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $users = User::latest()->paginate(5);
  
    return view('user.index',compact('users'))
      ->with('i', (request()->input('page', 1) - 1) * 5);
  }
   
  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    return view('user.create');
  }
  
  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'email' => 'required',
    ]);
  
    User::create($request->all());
   
    return redirect()->route('user.index')
            ->with('success','User created successfully.');
  }
   
  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param \App\User $user
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show(User $user)
  {
    return view('user.show',compact('user'));
  } 
   
  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param \App\User $user
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit(User $user)
  {
    return view('user.edit',compact('user'));
  }
  
  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \App\User $user
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, User $user)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'email' => 'required',
    ]);
  
    $user->update($request->all());
  
    return redirect()->route('users.index')
            ->with('success','User updated successfully');
  }
  
  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param \App\User $user
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy(User $user)
  {
    $user->delete();
  
    return redirect()->route('user.index')
            ->with('success','User deleted successfully');
  }
}
Tiếp tục, chúng ta thêm file “resources/views/users/layout.blade.php” với nội dung sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Laravel 8 CRUD Application </title>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  @yield('content')
</div>
  
</body>
</html>

Tiếp theo “resources/views/users/index.blade.php” với nội dung:

@extends('users.layout')
 
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2>Laravel 8 CRUD Example f</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-success" href="{{ route('users.create') }}"> Create New user</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  
  @if ($message = Session::get('success'))
    <div class="alert alert-success">
      <p>{{ $message }}</p>
    </div>
  @endif
  
  <table class="table table-bordered">
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Name</th>
      <th>Email</th>
      <th width="280px">Action</th>
    </tr>
    @foreach ($users as $user)
    <tr>
      <td>{{ ++$i }}</td>
      <td>{{ $user->name }}</td>
      <td>{{ $user->email }}</td>
      <td>
        <form action="{{ route('users.destroy',$user->id) }}" method="POST">
  
          <a class="btn btn-info" href="{{ route('users.show',$user->id) }}">Show</a>
  
          <a class="btn btn-primary" href="{{ route('users.edit',$user->id) }}">Edit</a>
  
          @csrf
          @method('DELETE')
   
          <button type="submit" class="btn btn-danger">Delete</button>
        </form>
      </td>
    </tr>
    @endforeach
  </table>
 
  {!! $users->links() !!}
   
@endsection

Sau đó, file “resources/views/users/create.blade.php” với nội dung:

@extends('users.layout')
 
@section('content')
<div class="row">
  <div class="col-lg-12 margin-tb">
    <div class="pull-left">
      <h2>Add New User</h2>
    </div>
    <div class="pull-right">
      <a class="btn btn-primary" href="{{ route('users.index') }}"> Back</a>
    </div>
  </div>
</div>
  
@if ($errors->any())
  <div class="alert alert-danger">
    There were some problems with your input.<br><br>
    <ul>
      @foreach ($errors->all() as $error)
        <li>{{ $error }}</li>
      @endforeach
    </ul>
  </div>
@endif
  
<form action="{{ route('users.store') }}" method="POST">
  @csrf
 
   <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Name:</strong>
        <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Name">
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>email:</strong>
        <textarea class="form-control" style="height:150px" name="email" placeholder="Email"></textarea>
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </div>
  </div>
  
</form>
@endsection

File “resources/views/users/edit.blade.php” với nội dung:

@extends('users.layout')
  
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2>Edit User</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-primary" href="{{ route('users.index') }}"> Back</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  
  @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
    There were some problems with your input.<br><br>
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
  @endif
 
  <form action="{{ route('users.update',$user->id) }}" method="POST">
    @csrf
    @method('PUT')
  
     <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <strong>Name:</strong>
          <input type="text" name="name" value="{{ $user->name }}" class="form-control" placeholder="Name">
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <strong>Email:</strong>
          <textarea class="form-control" style="height:150px" name="email" placeholder="Email">{{ $user->email }}</textarea>
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
       <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
      </div>
    </div>
  
  </form>
@endsection

File “resources/views/users/show.blade.php” với nội dung:

@extends('users.layout')
 
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2> Show User</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-primary" href="{{ route('users.index') }}"> Back</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Name:</strong>
        {{ $user->name }}
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Email:</strong>
        {{ $user->email }}
      </div>
    </div>
  </div>
@endsection

Cuối cùng, chúng ta chạy câu lệnh sau để xem kết quả :

php artisan serve

Như vậy, chúng ta đã hiểu được CRUD. Để hiểu rõ hơn, ta có thể thao tác trực tiếp trên browser với đường link sau: http://localhost:8000/users. Khi vào trang, bạn sẽ nhìn thấy danh sách những người dùng hiện có trong database. Bạn có thể thêm người dùng mới, cập nhật thông tin có sẵn hoặc xóa người dùng. Ở mỗi chức năng, ta đều thấy được những form cần thêm thông tin vào để sử dụng đúng hiệu quả của form đó.

p/s: bạn cần phải sửa nội dung file migration của table users (bỏ column password, email_verified_at) để các file blade hoạt động chính xác.

table users

Cám ơn mọi người đã đọc!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *