javascript

Kiểu dữ liệu trong JavaScript Phần 2

Kiểu dữ liệu trong javascript

Bài viết sau sẽ giới thiệu cũng như giải thích về chủ đề xoay quanh kiểu dữ liệu trong JavaScript,

phù hợp với các bạn lập trình viên muốn cùng mình ôn lại một chút kiến thức về kiểu dữ liệu hoặc các bạn đang trong quá trình tìm hiểu/ tiếp cận với javascript ở khái niệm cơ bản nhất.

Bài viết nối tiếp phần một với các kiểu dữ liệu sau: Boolean, Array, Object và một số dạng khác.

Bạn có thể đọc thử phần một ở: https://allxone.vn/data-types-in-javascriptvietnamese-part-i/

JavaScript Booleans

Dữ liệu Booleans chỉ có thể có hai giá trị: true hoặc false.

let a = 5;
let b = 5;
let c = 6;

(a == b)    // Returns true
(a == c)    // Returns false

Booleans thường được sử dụng trong việc kiểm tra điều kiện.

Mình sẽ giải thích thêm về câu điều kiện trong bài viết này.

JavaScript Arrays

JavaScript arrays/mảng được viết với ngoặc vuông “[ ]”.

Mỗi phần tử trong Array được chia cắt bới dấu phẩy “,”.

Đoạn code sau khai báo (khởi tạo) một array/mảng tên là laptops với ba phần tử (hãng laptop):

const laptops = ["Macbook", "Asus", "Dell"];

Số đếm của array/mảng trong JS là zero-based (đếm từ số 0), phần tử đầu tiên là [0], thứ hai là [1], và tăng dần.

JavaScript Objects

JavaScript objects/đối tượng được viết với ngoặc nhọn “{}”.

Thuộc tính của object/đối tượng được viết theo cặp name:value/tên:giá trị, tách biệt bởi các dấu phẩy.

const person = {firstName:"Duong", lastName:"Duy", age:22, eyeColor:"brown"};

Đối tượng (person) trong ví dụ trên có 4 thuộc tính: firstName, lastName, age, và eyeColor.

JavaScript typeof Operator

Trong JS, bạn có thể sử dụng toán tử/operator typeof để tìm kiểu dữ liệu của biến.

typeof ""               // Returns "string"
typeof "Duy"          // Returns "string"
typeof "Duy Duong"  // Returns "string"

typeof 0        // Returns "number"
typeof 633     // Returns "number"
typeof 6.33     // Returns "number"
typeof (3)       // Returns "number"
typeof (3 + 6)   // Returns "number"

Undefined

Trong JavaScript, một biến không có giá trị, sẽ có giá trị là undefined. Và kiểu dữ liệu cũng là undefined.

let userName;  // Value is undefined, type is undefined

Bất cứ variable/biến cũng có thể được bỏ trống, bằng cách gán giá trị cho biến bằng undefined. Kiểu dữ liệu của biến đó cũng sẽ là undefined.

userName = undefined;  // Value is undefined, type is undefined

Empty Values

Một biến có giá trị rỗng không liên quan với undefined.

Một string/chuỗi rỗng có cả giá trị và kiểu dữ liệu hợp lệ.

let userName = "";  // The value is "", the typeof is "string"

Conclusion

Và đó là tất cả các kiểu dữ liệu được tóm gọn trong hai bài viết, mình sẽ cố gắng tiếp tục series này với những bài viết về:

 • Function ( Hàm)
 • Object/Array ( các thuộc tính, method thường được áp dụng )
 • Declare ( khai báo biến )
 • Và nhiều hơn nữa…

Cảm ơn bạn đọc vì đã đọc đến đây, chúc các bạn ngày càng có nhiều kiến thức hơn nữa về lập trình!

Follow Me

Mình sẽ kết thúc bài viết tại đây, nếu bạn thấy bài viết của mình còn chỗ nào chưa rõ ràng hay có bất cứ thắc gì hay comment ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua:

 • github: https://github.com/thanhduy1512
 • gitlab: https://gitlab.com/duydt1512
 • mail: duy@[email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *