javascript

Biến trong JavaScript (Phần I)

Tổng quan

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu, hướng dẫn cách khai báo và sử dụng biến trong JavaScript.

Bài viết cũng sẽ thảo luận một số lưu ý khi bạn sử dụng biến của JavaScript.

Variables-Biến là gì?

Variables/biến giống như một chiếc hộp có thể chứa dữ liệu/giá trị.

Trong ví dụ dưới đây a, b, c là. các biến, được khai báo bằng từ khóa var

var a = 6;
var b = 3;
var c = a + b;

Trong ví dụ dưới đây a, b, c là. các biến, được khai báo bằng từ khóa let

let a = 6;
let b = 3;
let c = a + b;

Ta thậm chí có thể khai báo không cần sử dụng từ khóa như sau (undeclared variables)

a = 6;
b = 3;
c = a + b;

Trong tất cả các ví dụ trên bạn hoàn toàn có thể đoán được giá trị của các biến:

  • a chứa giá trị 6.
  • b chứa giá trị 3.
  • c chứa giá trị 9.

Khi nào thì sử dụng var?

Ta luôn sử dụng var, let hoặc const trong JavaScript.

Từ khóa var đã được sử dụng trong code JS từ năm 1995 đến nay.

Từ khóa let và const đã được thêm vào ngôn ngữ này từ năm 2015.

Nếu bạn muốn code chạy trong trình duyệt cũ, bạn bắt buộc phải sử dụng var.

Khi nào thì sử dụng const, let?

Nếu bạn không muốn biến đó bị thay đổi hãy sử dụng const.

Nếu bạn nghĩ giá trị của biến có thể thay đổi hãy sử dụng let.

Trong ví dụ sau foodBill, medicineBill và total là những biến/variables

const foodBill = 5;
const medicineBill = 2;
let total = foodBill + medicineBill;

Hai biến foodBillmedicineBill được khai báo với từ khóa const.

Đó là những constant values (hằng số) và không thể bị thay đổi.

Biến total được khai báo với từ khóa let.

Đây là giá trị có thể bị thay đổi.

Biến giống như đại số

Như đại số, biến chứa giá trị (values)

let a = 6;
let b = 3;

Biến cũng có thể được đặt trong biểu thức (expressions)

let c = a + b;

Trong ví dụ trên bạn hoàn toàn có thể đoán được kết quả c bằng 9.

JavaScript Identifiers (Định danh)

Tất cả các biến trong JavaScript cần phải được định danh bằng một tên độc nhất (unique).

Những tên độc nhất (unique) này được gọi là identifiers (định danh).

Identifiers/định danh có thể là tên ngắn (như a và b) hoặc có thể có tên có ý nghĩa hơn (name, age, height).

Một số quy định chung cho việc đặt tên biến:

  • Tên biến có thể chứa letters(chữ), digits(số), underscores(gạch dưới) và dollar signs($).
  • Tên biến phải bắt đầu bằng một letter(chữ).
  • Tên biến cũng có thể bắt đầu bằng dấu “$” hoặc “_ “.
  • Tên biến là case sensitive (a và A sẽ là hai biến khác nhau).
  • Reserved words/từ đã được quy định trước (như JavaScript, var, let, const) không thể sử dụng làm tên biến.

Kết luận

Và đó là toàn bộ kiến thức về biến của JavaScript trong phần I, hy vọng các bạn đọc thấy hay và nếu có thắc mắc gì bạn có thể đặt câu hỏi ở bên dưới.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *